Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua (25/08/2017)
 

Tăng cường phòng ngừa đuối nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến đuối nước; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, gia đình và cộng đồng về các biện pháp phòng ngừa đuối nước cho học sinh; đưa nội dung giáo dục kỹ năng phòng ngừa đuối nước vào các hoạt động của nhà trường; khuyến cáo học sinh không tắm, bơi ở ao, hồ, sông, suối, đập tràn, thác nước,... không đảm bảo an toàn, những nơi nguy hiểm và đặc biệt là trong mùa mưa lũ; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng ngừa đuối nước trên các phương tiện thông tin; có biện pháp nâng cao vai trò của đội ngũ giáo viên trong việc giáo dục các kỹ năng về phòng ngừa đuối nước cho học sinh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động dạy bơi cho các tầng lớp nhân dân, trong đó ưu tiên trẻ em không biết bơi có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng; tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, cộng tác viên về kỹ năng phòng, ngừa đuối nước; tổ chức các hoạt động giám sát, thống kê, báo cáo về phòng ngừa đuối nước theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý bể bơi và hoạt động dạy bơi; triển khai tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lội, đội cứu hộ ở các điểm du lịch.

Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Kiểm tra, rà soát, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại những công trình bến đò ngang, hệ thống cầu, cống bắc qua sông; cầu tràn, ngầm tràn qua suối ở các địa phương.

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh: Tập trung tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng ngừa đuối nước; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng ngừa đuối nước trên phạm vi toàn tỉnh.

Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh: Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường tần suất, thời lượng phát sóng và đưa tin kịp thời các hoạt động giáo dục, truyền thông về các biện pháp phòng ngừa đuối nước và phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tập trung chỉ đạo việc rà soát cơ sở vật chất, điều kiện hướng dẫn tập luyện kỹ năng bơi lội phù hợp với điều kiện của địa phương; bố trí nguồn kinh phí hợp lý và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng hệ thống các công trình thể thao có bể bơi; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân học bơi, đặc biệt là trẻ em; kiểm tra, rà soát hệ thống sông, suối, ao hồ…

Giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIII

Ngày 17/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3505/UBND-TH

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh với các bậc cử tri. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XIII tại Báo cáo số 86/BC-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương nghiên cứu nội dung kiến nghị của cử tri phản ánh đến Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XIII được UBND tỉnh giao giải quyết và trả lời; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thực hiện rà soát, kiểm tra cụ thể và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức giải quyết hoặc đưa ra lộ trình, giải pháp, thời hạn giải quyết; tổ chức trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề cần trả lời cho từng ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực về nội dung trả lời cử tri trước khi ban hành báo cáo.

Đối với những ý kiến, kiến nghị cử tri đã phản ánh, cơ quan, đơn vị được phân công giải quyết, trả lời phải xác nhận rõ việc phản ảnh của cử tri là đúng hay không đúng; nếu đúng phải làm rõ nguyên nhân, cập nhật tiến độ giải quyết, đề xuất giải pháp, thời gian thực hiện chi tiết. Nếu thời gian thực hiện kéo dài phải cam kết tiến độ thực hiện; nếu không đúng cần giải thích phù hợp để cử tri được biết; những nội dung không thuộc thẩm quyền hoặc vượt thẩm quyền giải quyết, phải kịp thời tham mưu, đề xuất hướng giải quyết để UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan trả lời hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền trả lời. Các Sở, Ban, ngành, địa phương tổng hợp kết quả giải quyết, nội dung ý kiến trả lời gửi về UBND tỉnh trước ngày 15/10/2017.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và tính sát thực của các nội dung được đề cập trong báo cáo.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày 15/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3430/UBND-TH, có ý kiến chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã như sau:

Yêu cầu Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ, và UBND tỉnh; bố trí thời gian tham dự đầy đủ các cuộc họp do Chính phủ các Bộ, Ban, ngành hoặc UBND tỉnh triệu tập. Thành phần dự họp phải đúng theo nội dung triệu tập của giấy mới; hạn chế việc cử người họp thay, phải tham dự đầy đủ nội dung, chương trình cuộc họp, không tự ý vắng mặt. Trong trường hợp yêu cầu công việc đột xuất không thể tham dự hoặc không tham dự được đầy đủ nội dung, chương trình họp phải báo cáo, xin phép Lãnh đạo chủ trì cuộc họp.

Các Sở, Ban, ngành, địa phương được mời họp phải đăng ký trước với Ban Tổ chức cuộc họp về thành phần, số lượng người dự họp theo nội dung đề nghị trong giấy mời.

Khi tham dự cuộc họp, yêu cầu Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu nội dung, chương trình và tài liệu họp; chuẩn bị trước nội dung để tham gia đóng góp ý kiến hoặc thể hiện rõ quan điểm nội dung phải giải quyết, tham mưu về các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tham gia giải quyết các công việc do Ban Tổ chức cuộc họp đặt ra.

Triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ đạt chuẩn tiêu chí Thông tin và Truyền thông cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020

Ngày 17/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3482/UBND-CNN, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý chủ trương bổ sung kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020 đạt chuẩn tiêu chí Thông tin và Truyền thông từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1297/QĐ-BTC ngày 12/7/2017 của Bộ Tài chính với tổng số tiền 1.700 triệu đồng.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan: Tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy phân bổ kinh phí bổ sung cho Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo chặt chẽ, đúng mục đích và quy định hiện hành. Tham mưu, đề xuất bố trí nguồn kinh phí còn thiếu để hỗ trợ triển khai phần mềm quản lý văn bản đi, đến và hỗ trợ điều hành đối với 06 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020 theo đề nghị của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Văn bản trên, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Tạm dừng hoạt động xây dựng, sản xuất của Công ty TNHH Thanh Bình tại xóm Lầy 5, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên

Ngày 15/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3420/UBND-CNN, chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Công ty TNHH Thanh Bình tạm dừng mọi hoạt động xây dựng, sản xuất của Dự án cơ sở chế biến nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xóm Lầy 5, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai và các quy định khác có liên quan trong quá trình xây dựng và hoạt động của Dự án; khẩn trương phối hợp, làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết, khắc phục các tồn tại theo quy định.

Các Sở, ngành, địa phương liên quan tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ liên quan đến Dự án cơ sở chế biến nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Thanh Bình tại xóm Lầy 5, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên. Việc xem xét tiếp nhận giải quyết hồ sơ chỉ được thực hiện sau khi đại diện Công ty TNHH Thanh Bình phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng và nghiêm chỉnh chấp hành, khắc phục những tồn tại theo quy định. UBND thị xã Phổ Yên tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng của thị xã, UBND xã Minh Đức tăng cường công tác kiểm tra, cương quyết chỉ đạo tạm dừng mọi hoạt động của Dự án tại khu vực. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Phổ Yên, các Sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, thiết lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm của Công ty TNHH Thanh Bình tại Dự án nêu trên theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Ngày 17/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3507/UBND-KGVX chỉ đạo như sau: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý, tổ chức sơ kết, đánh giá, rà soát và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động phòng, chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm tốt công tác quản lý tại các cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai, hỗ trợ tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng.

 Sở Y tế tăng cường các hoạt động phối hợp, quản lý, thực hiện tốt việc điều trị cho người nghiện ma túy tại Trung tâm và điều trị tại gia đình, cộng đồng. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, triển khai thực hiện kịp thời các nội dung về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo Bộ Y tế tại Công văn số 6741/BYT-AIDS ngày 09/9/2016.

Tham gia cuộc thi báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017

Ngày 17/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3492/UBND-CNN, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Báo Thái Nguyên; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo tới các tác giả tham gia cuộc thi báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017 với các nội dung theo quy định tại Kế hoạch số 260/KH-UBATGTQG ngày 01/8/2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc Gia.

*Xử lý thông tin báo chí phản ánh

- Ngày 16/8, UBND ban hành Công văn số 3476/UBND-TH về việc hỗ trợ xác minh làm rõ thông tin Tạp chí điện tử Hòa nhập phản ánh

Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 115-TB/BTGTU ngày 07/8/2017 về việc đề nghị phối hợp xác minh làm rõ thông tin Tạp chí Hòa nhập điện tử phản ánh ‘‘Thái Nguyên: Một công chức UBND thành phố Sông Công xâm hại bé gái 10 tuổi”, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở: Thông tin và Truyền thông; Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh theo chức năng nhiệm vụ phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND thành phố Sông Công xác minh làm rõ thông tin Tạp chí Hòa nhập điện tử phản ánh đồng thời thống nhất phương án giải quyết theo quy định.

- Ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3475/UBND-TH về việc kiểm tra, xác minh thông tin Báo Pháp luật Việt Nam điện tử phản ánh tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.

Ngày 15/8/2017, Báo điện tử Pháp Luật Việt Nam có bài: Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên: Sai phạm hàng loạt trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung báo phản ánh, tham mưu báo cáo UBND tỉnh phương án giải quyết trước 16h00’ ngày 17/8/2017. Giao Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên xem xét nội dung báo phản ánh có thông tin phản hồi về cơ quan báo theo quy định. Yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3820.129 - Fax: 02083.820.129

Email: ubnddonghy@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn "http://donghy.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này